CANAL DE DENÚNCIES

 

La regulació dels sistemes interns d'informació, més coneguts com a «canals de denúncies», està recollida a la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

La llei estableix un sistema intern d'informació perquè els empleats puguin informar sobre infraccions en les seves empreses i protegeix els informants de represàlies.

Mitjançant aquest canal es permet que qualsevol persona pugui comunicar conductes irregulars dutes a terme per ATLS en el desenvolupament de la seva activitat. Aquesta denúncia s'externalitzarà a la consultora 7Experts, ja que aquesta llei permet la gestió del canal de denúncies per part d'un tercer extern al qual se li exigirà que aquest ofereixi les garanties adequades de respecte de la independència, la confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions.

Denunciar ara