Política de privacitat

Protecció de dades clients i proveïdors (LOPD)

Confidencialitat de les dades personals aportades pel client

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica i altra normativa vigent en cada moment, s'informa tots els usuaris del lloc web que facilitin les seves dades personals que seran incorporades en un fitxer automatitzat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els afectats podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició en els termes que la llei indica, a través de l'adreça electrònica info@at-ls.com o al domicili a l'efecte de notificació indicat a l'avís legal.

La finalitat d'aquests fitxers és la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari, això és la cessió d'aquestes dades a treballadors i col·laboradors de ATLS Global, S.L. per a la tramitació de comandes i càlcul de pressupostos.

Així mateix, mitjançant la facilitació de les seves dades, autoritza a ATLS Global, S.L., i els seus col·laboradors a posar-se en contacte amb vostè per mitjans electrònics, tant per correu electrònic com per telèfon, per tal de comunicar-li els pressupostos personalitzats, i a remetre-li informació comercial, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE). Les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari han de ser exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat, que serà responsable en cas contrari per facilitar dades inexactes.

En cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta política i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ATLS Global, S.L. per a les fins assenyalades.

Confidencialitat de documents

ATLS Global, S.L. es compromet a fer tots els possibles per mantenir la confidencialitat més absoluta de tots els textos i dades personals del clienta per a les fins de traducció.

Qualsevol informació transmesa pel clienta a ATLS Global, S.L. serà objecte de màxima confidencialitat. ATLS Global, S.L. no podrà, sense autorització prèvia del clienta, divulgar públicament o donar a conèixer a tercers aquesta informació, exceptuant als treballadors o col·laboradors autoritzats per ATLS Global, S.L. quan la intervenció operativa o assessorament faci necessari el coneixement d'aquesta informació.

Aquestes garanties no s'aplicaran en cas que ATLS Global, S.L. sigui obligada per llei a comunicar tal informació.

Confidencialitat de les dades aportades per proveïdors i col·laboradors

Les dades personals dels nostres col·laboradors i proveïdors (traductors, intèrprets, dissenyadors gràfics, assessors, etc.) seran tractades amb màxima confidencialitat i de conformitat amb les lleis vigents per a la protecció de dades de caràcter personal. Es comunica a tercers només la informació publicada al nostre lloc, és a dir: nom d'usuari, idioma natiu, experiència i estudis. La resta de la informació, com a nom, cognom, data de naixement, direccions i telèfons, és processada només per ATLS Global, S.L. i pels seus proveïdors autoritzats (per exemple, estudis comptables, bancs, etc.) exclusivament per a les fins de la col·laboració vigent.