Traducció de comptes anuals: per què, quan i com

traduir comptes anuals
Resum

Traduir els comptes anuals d'una empresa és fonamental per diverses raons. En primer lloc, facilita la comunicació i comprensió de la situació financera de l'empresa en l'àmbit internacional, permetent a inversors, socis comercials i reguladors entendre la salut econòmica de la companyia. A més, la traducció dels comptes anuals és essencial per complir requisits legals i regulatoris en diferents països, ja que moltes jurisdiccions exigeixen la presentació d'informes financers en l'idioma oficial del lloc o en un idioma àmpliament acceptat. La millor recomanació en aquest sentit és acudir a traductors professionals i especialitzats en traducció juridicoeconòmica, en particular financera i comptable.

Per al comú dels mortals, Halloween, Black Friday i Nadal són amables recordatoris que l'any va arribant a la seva fi… Però si ets comptable, això significa que s'acosta l'hora de presentar els comptes anuals o la traducció dels comptes anuals, si l'empresa en qüestió es mou en un terreny internacional. És una data marcada en vermell al calendari, i no perquè sigui festiu!

Dins l'ampli món de les traduccions econòmiques, els comptes anuals ocupen un lloc destacable, tant per la seva rellevància com per la seva obligatorietat en molts casos. Així que dediquem aquesta entrada a aclarir per què, quan i com hem de fer una traducció dels nostres comptes anuals.

Què són els comptes anuals?

Encara que probablement ja ho sàpigues, si ets un professional de la comptabilitat (però no necessàriament si tens un negoci) has de dedicar un moment a aclarir conceptes i nocions. Els comptes anuals són el conjunt de documents comptables que recullen la situació financera d'una empresa en l'últim any fiscal.

L'objectiu de l'elaboració d'aquests comptes és múltiple. Permet posar en negre sobre blanc l'estat financer de l'empresa i simplificar l'anàlisi de la seva trajectòria d'any en any, tant a efectes legals com per facilitar la presa de decisions estratègiques per part de les persones encarregades d'això. A més, fer-los públics constitueix un gran exercici de transparència corporativa.

Els comptes anuals són de realització i presentació obligatòria davant del Registre Mercantil, amb algunes excepcions (en termes generals, els treballadors autònoms). Això significa que tant les societats anònimes com de responsabilitat limitada o comanditàries per accions i de garantia recíproca estan subjectes a aquesta obligació comptable, així com els fons de pensions i les fundacions.

Quins són els comptes anuals? 

El Pla general de comptabilitat, que és l'instrument legal que regeix tot allò relatiu a la presentació de comptes anuals d'una empresa (en harmonia amb les NIC-NIIF, la normativa estàndard internacional), explicita els documents que componen els comptes anuals:

traducció comptes anuals
 • El balanç general (també denominat estat de situació patrimonial)
 • El compte de pèrdues i guanys o estat de resultats
 • L'estat de canvis en el patrimoni net
 • L'estat de fluxos d'efectiu
 • La memòria (o les notes) de l'estat financer

D'altra banda, hi ha tota una detallada sèrie de principis, criteris, condicions, procediments, annexos i fins i tot models (ordinari, abreujat, per a pimes) que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar, presentar i valorar cadascuna de les parts d'aquest document exhaustiu, potser l'eina més important en termes de comptabilitat per a qualsevol empresa

Quan es presenten els comptes anuals? 

Tenint en compte que els comptes anuals venen a ser el resum i l'anàlisi de l'evolució comptable d'una organització durant un any, és lògic que hagin d'elaborar-se al tancament de l'exercici, en general el mateix que l'any natural. Com que és un procés complex, la data de presentació és el 31 de juliol posterior.

No obstant això, hi ha diversos terminis previs que cal tenir en compte:

 • 31 de març: data de fi d'elaboració dels comptes anuals. 
 • 31 d'abril: data de fi de legalització dels llibres comptables. 
 • 30 de juny: data de presentació dels comptes a la junta general de l'empresa. 
 • 31 de juliol: data de dipòsit dels comptes al Registre Mercantil. 

Per què he de traduir els comptes anuals?

En termes generals no existeix obligació de traduir els nostres comptes a uns altres idiomes, sempre que la seu social de l'empresa estigui al nostre país. És a dir, si la nostra empresa té seu a Espanya, els comptes es presenten en l'idioma oficial d'Espanya, és a dir, en espanyol.

Però què passa si l'empresa també desenvolupa la seva activitat en altres països en què es parlen altres llengües? Això significa que hem fet el salt a l'àmbit internacional, ja sigui mitjançant una sucursal, una filial, un establiment permanent… En aquests casos, sí que se'ns pot exigir per llei presentar els comptes en aquests països i en les seves llengües oficials.

Quan és obligatori traduir els comptes anuals?

Hi ha un parell de supòsits en aquest sentit:

 • Si volem obrir una sucursal o una filial en un altre país de llengua estrangera, ens veurem obligats legalment a presentar la nostra traducció de comptes anuals. Per exemple, si la nostra empresa (matriu) està a Espanya i ens expandim a Alemanya, haurem de presentar els nostres comptes anuals en alemany. 
 • Quan ja estem establerts a l'estranger, en el cas específic de les sucursals, i de vegades (en funció de la legislació de cada país) també en el cas de les filials, haurem de presentar el que es denominen comptes consolidats (els relatius a tot el grup empresarial); que som a la Xina, doncs en xinès mandarí. 

L'altra gran circumstància en què la traducció esdevé obligatòria és si desitgem optar a concursos, subvencions o licitacions internacionals. El més normal en aquests casos és que l'autoritat competent exigeixi documentació financera detallada als licitadors, tinguem o no presència habitual en l'espai geogràfic a què remeti el concurs. 

Altres casos en què és recomanable traduir els comptes anuals

Però, a banda d'aquestes obligacions, hi ha altres raons poderoses que aconsellen la traducció dels comptes anuals. Aquí esmentarem les dues més rellevants (i evidents) per les quals és convenient fer-ho per a qualsevol empresa amb projecció internacional. 

 • D'una banda, tenim la captació de socis i inversors. És lògic que qualsevol persona o organització que estigui valorant la possibilitat de participar en els nostres projectes vulgui conèixer amb detall la situació financera de l'empresa; i si pot fer-ho en la seva pròpia llengua, millor, naturalment. 
 • D'altra banda, hi ha la imatge de transparència corporativa, a la qual ja hem fet al·lusió abans de passada. Si volem que els nostres resultats econòmics siguin veritablement accessibles per a una audiència de rang internacional, aquesta és la nostra millor basa. Les grans empreses solen traduir sempre els seus comptes, almenys, a l'anglès. 

Quin tipus de traducció necessito?

Si alguna vegada has vist (ja no et diem fet) un d'aquests documents, deus haver notat que es tracta d'un material altament complex que requereix una gran especialització tècnica (per alguna cosa el creen comptables d'ofici), per no esmentar la importància que revesteix per a l'empresa allò de tenir els comptes clars, sigui en el nostre idioma natiu, sigui en qualsevol altra llengua. 

I les dificultats i complicacions no són poques. N'enumerarem unes quantes, les més evidents: 

 • Per començar, tant els continguts com la forma mateixa dels documents han de seguir una llarga sèrie de normes i estàndards jurídics, comptables i fiscals (que, per cert, poden i solen presentar variacions de país a país). Estar al dia és la primera obligació del traductor.
 • En aquest àmbit es treballa amb una terminologia no ja específica, sinó de vegades polisèmica (un exemple de glossari d'espanyol llatinoamericà-anglès estatunidenc) que pot desembocar en ambigüitats indesitjables, quan no directament en l'error implacable.
 • A més, com qualsevol traducció, és molt recomanable que “soni natural” i estigui localitzada. L'exemple més evident, dins del castellà mateix, són les variants americanes i europea, que poden fer que una traducció “grinyoli” (“comptes anuals” o “estats financers”? ”1 000 €” o “EUR 1.000,00”?).
 • A part de les lletres, hi ha les xifres, la quinta essència dels comptes. Cal ull d'àguila i precisió de cirurgià; no cal dir que aquí això de ser exactes fins a l'última coma no és en sentit figurat.
 • Finalment, però no menys important, hi ha la qüestió de la maquetació, la presentació. Si alguna cosa tenen els comptes anuals són taules; i si alguna cosa tenen les llengües del món són diferents extensions, per no parlar d'alfabets, formats, etc.

És necessària la traducció jurada dels comptes anuals?

No hi ha dubte que la traducció de comptes anuals requereix una traducció especialitzada per part d'un professional amb experiència directa en traducció jurídica i econòmica, i particularment en el treball amb aquests materials específics. Vol dir això que fa falta una traducció jurada? Vegem-ho. 

Primer de tot, sabem què és un traductor jurat? Podem definir-ho com el traductor professional habilitat pel Ministeri d'Afers Exteriors per fer traduccions oficials que compten amb plena validesa jurídica que exerceix com a fedatari públic. Té la responsabilitat d'acreditar la veracitat d'una traducció de comptes anuals amb la seva signatura i segell. 

Llavors, els comptes jurats o no? Depèn. Si estàs traduint els teus comptes a efectes merament informatius o de comunicació, per publicar, per exemple, a la teva pàgina web o en un informe anual de resultats amb la idea de generar confiança i fidelització dels teus clients o usuaris, pots optar per una traducció simple, que sempre serà més econòmica.

traducció econòmica

D'altra banda, si has de presentar els comptes davant un organisme públic (per regla general, el Registre Mercantil o el seu equivalent en altres països), aquí no hi ha dubte ni escapatòria: sí o sí necessites una traducció oficial jurada, o bé arriscar-te a redactar els comptes en l'idioma de destí, si tens algun assessor expert que entengui el material en l'idioma d'origen. 

Quins altres documents financers haurien de traduir-se anualment?

Els comptes anuals són, de bon tros, el document financer que es tradueix amb més freqüència; lògic, si tenim en compte aquesta obligatorietat en moltes circumstàncies en context internacional que ja hem esmentat. Però no són l'únic document financer que es tradueix, ni tan sols l'únic que es tradueix un cop l'any.

Freqüentment, altres documents també s'han de traduir per imperatiu legal, com és el cas dels informes d'auditoria externs i independents quan l'empresa cotitza en borsa o si ho sol·licita un banc per obrir una línia de crèdit o els accionistes. Passa una cosa semblant amb els informes de gestió del risc o les memòries de responsabilitat social corporativa.

I després, hi ha tot aquest material que sovint serveix com a base per a l'elaboració dels comptes (tant si es tradueix com si no). La varietat aquí és enorme, sobretot en funció del sector i del volum d'activitat de l'empresa. Podríem incloure-hi des de contractes i mitjans de pagament fins a documentació divulgativa o promocional. Per exemple:

 • Cartes de crèdit internacionals
 • Informes de qualificació creditícia
 • Fullets de productes borsaris
 • Informes de gestió d'un fons
 • Dictàmens pericials de taxació immobiliària
 • Plans d'inversió
 • Justificants de pagament
 • Contractes de garantia bancària
 • Escriptures de constitució de societat
 • Actes d'inspecció fiscal
Traducció financera

Traducció financera, la clau de la porta a la internacionalització

Tots aquests textos comparteixen certes característiques específiques evidents: giren al voltant de la temàtica de les finances en un sentit ampli. Si marxem al terreny de la internacionalització, ens trobarem cara a cara amb la traducció de textos econòmics, una veritable branca d'especialització dins la traducció.

En efecte, els especialistes en aquesta branca de la traducció (la traducció economicofinancera) tenen la clau per ajudar-nos a travessar el llindar internacional traslladant els continguts econòmics, financers i comptables de la nostra llengua a una altra. Poden fer-ho perquè hi treballen cada dia i en coneixen les particularitats.

Aquests continguts resulten foscos, de vegades fins i tot per als natius, oi? A l'omnipresència d'anglicismes i a l'ús recurrent de sigles i neologismes acabats d'encunyar s'hi afegeix una economia expressiva pròpia de l'àmbit i una “forma d'escriure” que pretén donar claredat i objectivitat, però que en una traducció poden resultar en el contrari.

Característiques d'un (bon) traductor de comptes anuals

Tornant al cas concret de la traducció de comptes anuals, el traductor especialista té les qualitats d'un comptable que coneix l'ofici i les del lingüista que domina ambdós idiomes i sap com transmetre informacions, idees i conceptes d'un a un altre de manera clara i precisa.

 • En l'àmbit lingüístic, domina amb desimboltura el lèxic (abreviatures, tecnicismes, argot) i té interioritzats els trets morfosintàctics propis dels comptes anuals (per exemple, la preeminència de la veu passiva i el mode impersonal).
 • Per descomptat, està familiaritzat amb les divergències d'estructura dels documents, així com de tipus regulatori (en matèria de societats o d'òrgans de govern corporatius, per exemple). 

Això s'aprecia clarament en el tractament dels quadres de comptes, eina base dels comptes anuals. La simple equivalència entre blocs, seccions, rúbriques i partides entre aquests “formularis”, concisos per naturalesa, pot complicar-se, i les diferències entre països (fins i tot en una mateixa llengua) estan a l'ordre del dia.

Fins i tot amb poques referències i context, com sol ser el cas, el bon traductor financer sap on trobar la informació per a la traducció de comptes anuals (en bases de dades o glossaris elaborats durant anys de treball) i quines són les referències adequades respecte de les quals comparar.

A més, sap quan i com utilitzar la traducció automàtica com a ajuda; per tenir homogeneïtat en els termes mitjançant memòries de traducció i evitar errors greus a les xifres amb LQA, per exemple, però no per confiar a la màquina una cosa tan important com els comptes de la nostra empresa.

El nostre consell

Si has arribat fins aquí és perquè, probablement, necessites traduir els comptes anuals de la teva empresa. Des d'ATLS, com a empresa de traducció amb 25 anys d'experiència, hem vist tota mena d'errors que es poden evitar amb antelació.

En primer lloc, no menyspreïs l'acció de traduir els comptes anuals, ja que, encara que pugui semblar fàcil, és un procés molt complicat que requereix una traducció especialitzada i de traductors amb experiència. Aquí no val una traducció general!

D'altra banda, si necessites fer una traducció jurada dels comptes anuals, assegura't que el traductor tingui la certificació de traductor jurat, expedida pel Ministeri d'Afers Exteriors. En cas de treballar amb una agència de traducció, també és important que tingui les certificacions de qualitat ISO 17100, que és el segell més exigent pel que fa a qualitat de les traduccions que s'atorga a les empreses d'aquest sector.

Hi insistim una vegada i una altra (i fins a l'infinit): t'aconsellem que la traducció de comptes anuals la faci una agència de traducció amb experiència i que disposi de traductors especialitzats en aquest àmbit. D'aquesta manera, segur que no falles 😉.

Necessites traduir els comptes anuals?

Ara que ja saps que una “traducció econòmica” no significa només “una traducció que em surti barata”, has de posar fil a l'agulla per trobar algú que s'encarregui de la traducció de comptes anuals de manera professional.

Nosaltres et recomanem, sense cap mena de dubte, una agència de traducció especialitzada, qualificada i amb experiència tant en comptes anuals en sentit estricte com en traducció aplicada a la internacionalització de negoci.

I et recomanem una agència no només per la part que ens toca, sinó sobretot perquè les agències (almenys les que valen la pena) compten amb eines tecnològiques adequades, certificacions de qualitat ISO 9001 i ISO 17100 i assegurança de responsabilitat civil, per si, malgrat tot, gairebé se'ns escapa una coma…

 

T'ha agradat aquest article?

Fes clic sobre una estrella per puntuar l'article

Puntuació mitjana / 5. Nombre de vots:

Ens sap greu que aquest article no t'hagi estat útil...

Intentarem millorar!

Indica'ns com podríem millorar aquest article

ATLS

Escrit per ATLS

Empresa de traducció i màrqueting digital
Veure perfil a LinkedIn